projekt podziału gminy na okręgi wyborcze

                                   
Projekt


UCHWAŁA NR .................
RADY GMINY KORCZEW

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie podziału gminy KORCZEW  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

            Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) oraz art. 13 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889)       i art. 17 pkt 1 ustawy      z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.2)) - na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału gminy Korczew  na okręgi wyborcze, ustala ich granice                               i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Korczew w każdym okręgu,            w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu   i Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach.

§ 4

Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w art. 419 § 4. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy. (Art. 420. § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy)

                                                                               § 5

 

 

Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Korczew wyłonionej w wyborach na lata 2010 - 2014.

                                                                              § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


  Załącznik  do Uchwały  Nr …………………… Rady Gminy Korczew  z dnia w                  

                                   sprawie podziału gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic    

           i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu                     

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Ilość mandatów

Mieszkańców na mandat

 

1

Stary Bartków  1-35, 49 do końca

1

205

 

2

Stary Bartków  36-48

1

195

 

3

Józefin,  Knychówek,  Nowy Bartków  47- do końca

1

185

 

4

Nowy Bartków  1-46

1

178

 

5

Czaple Górne, Zaleś

1

187

 

6

Korczew ul. Siedlecka 31- do końca

1

222

 

7

Korczew ul. Dolna, Nowa, Siedlecka 1-30, Słoneczna, Szkolna

1

214

 

8

Korczew ul. C.K. Norwida, Ogrodowa

1

222

 

9

Korczew  ul. Krótka, Ks. Brzóski, Laskowice

1

202

 

10

Szczeglacin  1-69

1

187

 

11

Szczeglacin 70 - do końca

1

126

 

12

Bużyska, Mogielnica, Starczewice

1

193

 

13

Góry, Ruda

1

233

 

14

Drażniew

1

204

 

15

Tokary

1

210