Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót,
2. Z projektu budowlanego – kserokopia szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
3. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych),
4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu),
5. Oświadczenie inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robot właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
6. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika).
7. Harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.

Opłaty:
opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XLIX/237/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010 r. opłaty dokonuje się na konto Urzędu gminy Korczew, nr 88 9491 0007 0075 0471 2000 0020.

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy w Korczewie, pokój nr 6.

Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca,
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robot wydaje się na czas określony.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
6. Uchwała Nr XLIX/237/2010 rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew

wzór druku