Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia solarna energią przyszłości- informacja o projekcie

Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza-energia solarna energią przyszłości- informacja o projekcie


Na podstawie podpisanej w dniu 5 października 2011 roku umowy o dofinansowanie

Beneficjent: GMINA PRZESMYKI

Partnerzy: Gminy Repki, Paprotnia, Korczew

przystępują do realizacji projektu pod nazwą:
SŁONECZNE GMINY WSCHODNIEGO MAZOWSZA
- ENERGIA SOLARNA ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka
Schemat „Odnawialne źródła energii i kogeneracja”

Całkowita wartość projektu: - 14 473 272,80 zł

Kwota dofinansowania: - 9 982 610,96 zł. – 70% kosztów kwalifikowanych.

Projekt przewiduje budowę kolektorów słonecznych w 100 miejscowościach, w tym na terenie gminy Korczew - 239; Paprotnia – 226; Przesmyki – 348; Repki – 583 kolektorów.

Zestawy solarne wytwarzać będą ciepłą wodę użytkową (cwu) dla potrzeb 1396 gospodarstw domowych.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2012 – 2013, rozliczenie w 2014 roku.

Całkowita moc kolektorów słonecznych wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) to 4434 kW; rocznie zaoszczędzonych będzie 11.070 GJ energii cieplnej; ograniczona zostanie emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w ilości 1.357,1 ton rocznie.

Głównym celem realizowanego projektu jest:
– poprawa jakości powietrza;
– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
– zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu wpłynie na:
– unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności Regionu;
– zwiększenie efektywności energetycznej budynków;
– poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013