Informacje

PROTOKÓŁ

z posiedzenia  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w dniu 03 stycznia 2010 roku w Urzędzie Gminy Korczew.

 

Tematem posiedzenia  było zagrożenie powodziowe gminy Korczew: miejscowości: Bużyska, Mogielnica i Starczewice spowodowane wylaniem rzeki Bug.

 

W związku z komunikatami i informacją Wójta Gminy Korczew o wzroście poziomu wody w rzece Bug i utworzeniu się zatoru.  W dniu 03.01.2010r. o godz. 10.30 zorganizowano posiedzenie PZZK  w Urzędzie Gminy Korczew z udziałem zaproszonych osób (lista obecności,  stanowi załącznik do protokołu). 

Posiedzenie otworzył przewodniczący PZZK Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, który poinformował o ustaleniach podjętych na posiedzeniu WZZK który odbył się 2 stycznia 2010r. w Płocku. Przyczyną wzrostu stanu wody w rzece Bug jest zator w wyniku którego rozlała się woda. Po przedstawieniu sytuacji przez Wójta Gminy Korczew Pana Sławomira Wasilczuka  oraz przedstawicieli RZGW przystąpiono do dyskusji. . W toku dyskusji ustalono, że  nie ma możliwości skruszenia pokrywy lodowej na rzece Bug , ponieważ odcinek jaki należałoby skruszyć wynosi ponad 160km.  Skruszenie lodu na długości gminy Korczew   nie rozwiązało by problemu, ponieważ groziło by to zwiększeniem się zatoru  w dalszym  odcinku Bugu.  Mogłoby spowodować to  spiętrzenie i cofnięcie się wody stwarzając przy tym większe zagrożenie. Rozważano możliwość użycia wojska ze sprzętem specjalistycznym. Ostatecznie zdecydowano, że w chwili obecnej nie ma takiej konieczności,  zdecydowano o stałym monitoringu  sytuacji na rzece Bug  i utrzymywaniu stałego kontaktu z mieszkańcami.   Decyzja o użyciu wojska zostanie podjęta z  chwilą  wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub ich mienia lub braku możliwości dojazdu do wsi. Bużyska. Przedstawiciele WSzW w Warszawie poinformowali o możliwości  skorzystania  z pomocy  w postaci sprzętu specjalistycznego (amfibii) z jednostki w Kazuniu.

Zobowiązano Wójta Gminy Korczew i podległe służby oraz obecnych na posiedzeniu kierowników służb, straży i inspekcji szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego do ścisłego monitorowania sytuacji według kompetencji i odpowiednich procedur.    

Zobowiązano Wójta Gminy Korczew i sołtysów do powiadomienia mieszkańców o zaistniałej sytuacji i sposobie postępowania w przypadku zagrożenia życia i mienia Wobec przedstawionych faktów Starosta Siedlecki  z dniem 3 stycznia 2010 roku  Zarządzeniem nr 1/10 ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Korczew miejscowości; Mogielnica, Starczewice, Bużyska.

 

Protokół sporządziła: Ewa Domańska          Przewodniczący PZZK

Członek GZZK w Korczewie                       Zygmunt Wielogórski

 

 

 

 

    Dnia 20 stycznia 2010 r. po przeanalizowaniu sytuacji na zagrożonym terenie Wójt Gminy Korczew pan Sławomir Wasilczuk podjął decyzję o zakończeniu użycia sił i środków Jw. 2189 z Kazunia na terenie gminy.

       Dnia 21.stycznia 2010 r. Wójt Gminy Korczew Pan Sławomir Wasilczuk i Sołtys wsi Bużyska Pan Tomasz Sadowski podziękowali w imieniu mieszkańców żołnierzom za pomoc w sytuacji zagrożenia, po czym żołnierze udali się do swojej jednostki w Kazuniu.


   


   Dnia 25 stycznia 2010 r. Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski na mocy zarządzenia nr 3/10 odwołuje alarm przeciwpowodziowy od godziny 8.00 dnia 25 stycznia 2010 roku dla miejscowości położonych na terenie gminy Korczew: Mogielnica, Starczewice, Bużyska.