Statut Gminy

STATUT GMINY K O R C Z E W

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut określa:

1/ ustrój Gminy Korczew,

2/ zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych

Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady

Gminy,

3/ organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji Rady Gminy

Korczew

4/ tryb pracy Wójta Gminy Korczew,

5/ zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Korczew,

6/ zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta Gminy

oraz korzystania z nich,

7/ zasady gospodarki finansowej Gminy oraz nadzór nad działalnością Gminy.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1/ Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Korczew,

2/ Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Korczew,

3/ Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Korczew,

4/ Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Korczew,

5/ Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korczew,

6/ Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady

Gminy Korczew.

7/ Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy

Korczew.

ROZDZIAŁ II - GMINA

§ 3

 1. Gmina Korczew jest podstawową jednostką lokalnego samorządu gminnego,
 2. powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 3. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy

ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową,

realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz

poprzez swe organy.

§ 4

 1. Gmina położona jest w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 105 km
 2. 2.

 3. Granice terytorialne Gminy przed
 4. stawia mapa, stanowiąca

  załącznik nr 1 do Statutu.

                                        § 5

  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Korczew.

                                         § 6

  1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.

  2. W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa:

  1/ Bużyska

  2/ Czaple Górne

  3/ Drażniew

  4/ Góry

  5/ Knychówek

  6/ Korczew

  7/ Laskowice

  8/ Mogielnica

  9/ Nowy Bartków

  10/ Ruda

  11/ Starczewice

  12/ Stary Bartków

  13/ Szczeglacin

  14/ Tokary

  15/ Zaleś

  § 7

  1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

  2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:

  1/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie

  2/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Korczewie

  3/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie

  4/ Publiczne Gimnazjum im. C.K. Norwida w Korczewie

  5/ Gminne Przedszkole Publiczne w Korczewie

  6/ Gminna Biblioteka Publiczna w Korczewie

  7/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Korczewie

  8/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie.

 5. Gmina oraz inna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej

wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

                                               § 8

 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Gmina, związek międzygminny oraz stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie lub innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym pomocy finansowej.

§ 9

 1. Herbem Gminy jest szary dwuramienny krzyż na tarczy koloru żółtego. Jako dodatkowe elementy nad tarczą są: stylizowany orzeł w koronie z krzyżem i napis " Z Bogiem nad Bugiem” Wzór herbu określa załącznik nr 2
 2. do Statutu.

2. Zasady używania herbu określa Rada w odrębnej uchwale.

 

ROZDZIAŁ III - ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

 

§ 10

Zakres działania Gminy, obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 11

Zadania o których mowa w § 10 Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 12

Gmina wykonuje zadania :

1/ Przekazane jej w drodze ustawy jako zadania własne.

2/ Z zakresu administracji rządowej a także z zakresu organizacji

przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

3/ Z zakresu administracji rządowej przyjęte na podstawie porozumień z

organami tej administracji.

 

4/ Z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości

województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu

terytorialnego.

§ 13

 1. Do zadań własnych Gminy należy między innymi zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.
 2. W szczególności zadania własne określają sprawy:

1/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska

i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4/ lokalnego transportu zbiorowego,

5/ ochrony zdrowia,

6/ pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8/ edukacji publicznej,

9/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania

kultury,

10/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń

sportowych,

11/ targowisk i hal targowych,

12/ zieleni gminnej i zadrzewień,

13/ cmentarzy gminnych,

14/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i

utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych,

16/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki

socjalnej, medycznej i prawnej,

17/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18/ promocji gminy,

19/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20/ współpracy ze społecznościami lokalnymi.

 

§ 14

Zadania o których mowa w § 12 pkt. 2 ,3 i 4 są wykonywane po zapewnieniu Gminie środków finansowych na ich realizację w wysokości koniecznej do ich wykonania.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE GMINY

§ 15

1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym

poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

2. Organami Gminy są:

1/ Rada Gminy,

2/ Wójt Gminy.

3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta

oraz referendum określają odrębne ustawy.

§ 16

 1. Rada działa na sesjach , poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Wójt i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 17

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. uchwalanie statutu Gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
 4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 10. 1/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych

  oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile

  ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt

  może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

  2/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i

  wykupu przez wójta,

  3/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów

  krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

  5/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

  przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

  6/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i

  występowania z nich,

  7/ określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji przez

  wójta,

  8/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

  gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  9/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń

 11. określenie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań , o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 16. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 18. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

                                               § 18

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ V - ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

                                               § 19

 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

                                               § 20

Rada Gminy działa poprzez:

1/ Przewodniczącego,

2/ I i II Wiceprzewodniczącego,

3/ Komisję Rewizyjną,

4/ komisje stałe, wymienione w § 67 Statutu

5/ doraźne komisje do określonych zadań

                                              § 21

 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Funkcji o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

                                             § 22

 1. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
 3. 1/ zwołuje sesje Rady,

  2/ przewodniczy obradom,

  3/ sprawuje policję sesyjną,

  4/ kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

  5/ zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

  6/ podpisuje uchwały Rady,

  7/ czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez

  radnych ich mandatu.

 4. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 22 ust. 2 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
 5. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący , osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.
 6. W zakresie, o jakim mowa w ust. 3, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
 7. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

                                    § 23

 1. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie przewidzianym dla ich wyboru.
 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
 3. jest równoczesne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 4. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

                                           § 24

Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie nieobecności lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

                                          § 25

W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady, postanowienia § 24 Statutu stosuje się odpowiednio do II Wiceprzewodniczącego.

                                         § 26

Przewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

                                          § 27

Obsługę biurową Rady Gminy i jej organów /wysyłanie zawiadomień, sporządzanie protokołów z sesji Rady i komisji, wyciągów z protokołów itp./ sprawuje pracownik Urzędu Gminy.

ROZDZIAŁ VI - TRYB PRACY RADY

                         1. Sesje Rady.

                                § 28

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Rada rozpatruje skargi na działalność Wójta.

 

§ 29

 

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania

zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane

w zwykłym trybie.

2. Przygotowanie sesji

§ 30

 

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad n
 2. a obszarze kraju.
 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego Rady , prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 4. Porządek obrad I sesji powinien obejmować także sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.

                                            § 31

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, miejsce , dzień i godzinę sesji oraz listę zaproszonych osób.
 2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad – wysyłając zawiadomienia zawierające informacje o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, porządku obrad, wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.
 3. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin obrad.
 4. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad.

 5. Przewodniczący Rady w terminie co najmniej 3 dni przed sesją – podaje do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o terminie , miejscu i przedmiocie obrad.

                                          § 32

1.. W sesjach Rady uczestniczą – z głosem doradczym – Wójt oraz Sekretarz i

Skarbnik Gminy.

2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych

jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

 

3. Przebieg sesji

                                         § 33

 1. Sesje Rady są jawne.
 2. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i
 3. organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 4. Jawność sesji oznacza także, że podczas obrad na sesji może być obecna publiczność zajmująca w tym celu wyznaczone “miejsce dla publiczności”.
 5. § 34

  Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa

  § 35

  1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

  2 . Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić

  o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie

  na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

  3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić

  w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad

  lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych

  materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie

  właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

 6. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez uspra- wiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w

protokóle.

                                            § 36

 

 1. Rada może rozpocząć obrady w obecności co najmniej połowy swego
 2. ustawowego składu.

 3. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w

miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu;

jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 37

Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 38

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły “otwieram /numer sesji/ sesję Rady Gminy w Korczewie”
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając w porozumieniu z Wiceprzewodniczącym i Wójtem nowy lub przewidywany termin sesji.

W protokóle odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

§ 39

 1. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny , klub radnych, bądź Wójt Gminy.
 2. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu
 3. Rady.

                                            § 40

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1/ przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2/ informacje Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o

działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3/ sprawozdanie lub informacje z działalności Wójta w okresie

międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

4/ rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5/ interpelacje i zapytania radnych

6/ odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

7/ wolne wnioski i informacje.

§ 41

Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

                                              § 42

 1. Sprawozdanie o którym mowa w § 40 pkt. 3, składa Wójt lub wyznaczony przez niego Zastępca.
 2. Sprawozdania Komisji Rady składają Przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
 3. § 43

  1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.

  2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

  Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego,

  będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady;
 5. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

 6. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21
 7. dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

 8. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby,
 9. upoważnione przez Wójta

 10. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może
 11. zwrócić się do Przewodniczącego Rady o niezwłoczne uzupełnienie

  odpowiedzi.

 12. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i
 13. odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego

  punktu porządku obrad.

 14. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 15. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub
 16. ustnie, w trakcie sesji Rady.

 17. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Ustępy 5 i 6 stosuje się

odpowiednio.

§ 44

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego
 2. porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

 3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, a może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 45

 1. Przewodniczący Rady otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w
 2. sesji.

 3. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach

przywołać mówcę “do rzeczy”.

 1. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle
 2. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady
 3. zaproszonych na sesję i do publiczności.

 4. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie

sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub

wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

                                               § 46

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

                                               § 47

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków

natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1/ stwierdzenia quorum,

2/ zmiany porządku obrad,

3/ ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4/ zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6/ zarządzenia przerwy,

7/ odesłania projektu ustawy do komisji,

8/ przeliczenia głosów,

9/ przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję i głosowanie

                                             § 48

 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej

nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 49

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
 2. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji

  lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków,

  a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w

  rozpatrywanym dokumencie.

 3. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę
 4. głosowania.

 5. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania

 

§ 50

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję,
 2. wypowiadając formułę “ Zamykam /numer sesji/ sesję Rady Gminy w

  Korczewie”.

  2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

  3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno

  posiedzenie.

  § 51

  1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

 3. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji, pod warunkiem zaistnienia lub zgłoszenia faktów o których Rada wcześniej nie wiedziała.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 52

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym odbywa się sesja.

§ 53

1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1/ numer protokółu

2/ datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia

oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego

obrad i protokólanta,

3/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4/ imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem

przyczyn nieobecności,

5/ odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

6/ ustalony porządek obrad,

7/ przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, zgłoszonych pytań

i interpelacji radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi, a także treść

zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

8/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw”

i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,

9/ wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści

uchwały,

10/ podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 54

Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu.

                                             § 55

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę
 2. zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał,

  usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty

  złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

 3. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 4. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

4. Uchwały

§ 56

 

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad sesji Rada rozstrzyga w drodze podejmowania uchwał.
 2. Uchwały Rady Gminy mają postać dokumentów z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokóle sesji.
 3. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi
 4. inaczej.

 5. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 57

 1. Z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę mogą występować: Przewodniczący Rady, komisje, co najmniej czterech radnych, klub radnych, or
 2. az Wójt.

 3. W przygotowywaniu projektów uchwał Rady Wójt zapewnia pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną.

                                             § 58

Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

1/ kolejny numer, datę, tytuł,

2/ podstawę prawną,

3/ postanowienie merytoryczne,

4/ określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz

sprawujących nadzór nad ich realizacją,

5/ termin wejścia w życie uchwały lub obowiązywania.


                                            § 59

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

                                            § 60

 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 61

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

 

§ 62

 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy Wiceprzewodniczącego Rady lub Sekretarza obrad na podstawie § 38 Statutu..
 2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 3. Wyniki głosowania ogłasza się bezzwłocznie.

§ 63

 

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym
 2. .

 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je
 4. .

 5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokółu sesji.

§ 64

 1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów
 2. projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej

  kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wersję zapisaną

  w projekcie uchwały a następnie te poprawki, których przyjęcie lub

  odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

 3. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za
 4. przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek

  wniesionych do projektu uchwały.

 5. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 2 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie

zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały,

lub przepisami prawa.

 

§ 65

 1. Głosowanie “zwykłą większością głosów” oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”.
 2. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup

  głosujących “za” czy “przeciw”.

 3. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku możliwości lub osób

przechodzi wniosek lub kandydatura, na który oddano największą liczbę

głosów

§ 66

 1. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że
 2. przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą

  ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą

  połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

  Wymóg ten jest spełniony jeżeli przy 15 radnych ustawowego składu Rady

  Gminy za wnioskiem zostanie oddanych co najmniej 8 ważnych głosów.

 3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi

wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od

sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i

wstrzymujących się.

 

ROZDZIAŁ VII - KOMISJE TEMATYCZNE RADY

§ 67

 1. Do pomocy w wykonywaniu ustawowych zadań Rada Gminy powołuje stałe komisje w liczbie 4, do których należą:

 • Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 • Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Handlu, Usług i Infrastruktury Technicznej,
 • Budżetu, Planowania i Finansów,
 • Rewizyjna.

 1. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 68

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

1/ opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,

2/ kontrola realizacji uchwał Rady,

3/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę,

Przewodniczącego Rady, oraz przez członków komisji,

5/ zgłaszanie Radzie Gminy wniosków w sprawach objętych zakresem działania

komisji,

6/ kontrola działalności Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

spraw, dla których dana komisja została powołana w tym skarg i wniosków,

7/ prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych komisji,

8/ badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i

gminne jednostki organizacyjne.

 

§ 69

 1. Komisje podlegają Radzie Gminy , przedkładając jej do zatwierdzenia swoje plany pracy oraz okresowe sprawozdania z działalności.
 2. Rada Gminy oceniając przynajmniej raz w roku działalność każdej stałej Komisji , może udzielić wytycznych do dalszej ich pracy.

                                              § 70

 1. Komisje działają w ramach posiedzeń, odbywanych zgodnie z planami pracy i w miarę potrzeb.
 2. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, zwłaszcza gdy zachodzi taka potrzeba ze względu na zakres i złożoność rozpatrywanych zagadnień, a także posiedzeń z udziałem Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Komisje rozpatrując na posiedzeniach sprawy przypisane do ich właściwości, podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwalonych opinii i wniosków, które przekazują Radzie.
 4. Rada może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia komisji i rozpatrywania przez nią określonych spraw.
 5. Komisje korzystają z obsługi merytorycznej właściwych pracowników Urzędu Gminy.

                                           § 71

W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

                                           § 72

 1. Posiedzenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji . Przewodniczący Komisji na wniosek członka komisji, Rady Gminy, Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy ma obowiązek zwołać posiedzenie komisji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej ½ ogólnego składu danej komisji.
 3. Opinie i wnioski uchwalane są zwykłą większością głosów.

                                         § 73

 1. Posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący komisji a w razie jego nieobecności zastępca.
 2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1/ ustala termin i porządek posiedzeń,

2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych

materiałów,

3/ zwołuje posiedzenia komisji.

4/ kieruje obradami komisji.

                                   § 74

 1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokóły, które są podpisywane przez przewodniczącego po
 2. siedzenia i protokolanta.

 3. Protokół z posiedzenia komisji winien zawierać:
 4. 1/ numer, datę i miejsce posiedzenia,

  2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia z podaniem liczby członków

  obecnych na posiedzeniu, oraz ogólnej liczby stanowiących skład

  komisji,

  3/ nazwiska i imiona nieobecnych członków komisji na posiedzeniu

  /usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych/,

  4/ nazwiska i imiona obecnych osób delegowanych na posiedzenie z

  Urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy,

  5/ treść przyjętego porządku dziennego posiedzenia,

  6/ stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego posiedzenia,

  7/ przebieg posiedzenia – zwięzłe streszczenie wystąpień i dyskusji,

  8/ treść uchwalonych opinii i wniosków,

  9/ podpis Przewodniczącego i protokolanta.

 5. Protokóły z posiedzeń komisji Rady wraz z listami obecności członków komisji i innych osób uczestniczących w poszczególnych posiedzeniach przechowywane są w Urzędzie Gminy.

                                             § 75

 1. Ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych komisji, oraz wyboru ich Przewodniczących dokonuje Rada Gminy.
 2. Rada może dokonywać w czasie kadencji, na wniosek Przewodniczących komisji i radnych oraz Przewodniczącego Rady, zmian w składach liczbowych i osobowych komisji, w tym na stanowisku Przewodniczącego komisji.
 3. W sprawach o których mowa w ust. 1 Rada decyduje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Komisje we własnym zakresie wybierają spośród swoich członków

zastępców przewodniczących komisji.

 

ROZDZIAŁ VIII – ZASADY I TRYB DZIAŁANIA

KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 76

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy.

                                              § 77

Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.

                                              § 78

 1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków wybieranych uchwałą Rady Gminy podjętą zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.
 2. W skład Komisji wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
 3. Odwołanie członków Komisji następuje na zasadach określonych w ust.1.

                                             § 79

 1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
 2. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.

 

                                              § 80

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca

                                              § 81

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej
 2. działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich

  stronniczość lub interesowność.

 3. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od

decyzji o wyłączeniu do Rady – na najbliższej sesji.

2. Zasady kontroli

§ 82

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Kontrole przeprowadza się w zakresie:

1/ gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2/ gospodarki mieniem komunalnym,

3/ przestrzegania i realizacji uchwał Rady i postanowień Statutu Gminy,

4/ realizacji bieżących zadań gminy.

§ 83

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie

ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.

2. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie pracy może odbyć się na

polecenie Rady Gminy albo Przewodniczącego Rady Gminy . O poleceniu

Przewodniczący Rady Gminy informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

 

§ 84

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 82 ust. 1
 2. .

 3. Stan faktyczny ustala
 4. się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 5. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 85

 1. Podstawową formą działania komisji są kontrole.
 2. Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych .
 3. Komis
 4. ja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy, występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia albo nie udzielenia absolutorium Wójtowi oraz wykonuje zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę Gminy.

 5. Komisja rozpatruje skargi na Wójta Gminy oraz przygotowuje opinie i wnioski w tej sprawie na sesje Rady Gminy.
 6. Komisja spełnia funkcje: opiniodawczą, inicjującą i kontrolną. Celem jej działania jest zbieranie, badanie i wyjaśnianie informacji służących Radzie Gminy w jej pracy dla dobra lokalnej społeczności gminnej.

3. Tryb kontroli

§ 86

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji
 4. Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej

  uchwały Komisji Rewizyjnej. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się

  w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej

  poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy

  zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne

  przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla

  zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat

  materialnych w mieniu komunalnym.

 5. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 3,

kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym

terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na

ich kontynuowanie.

                                             § 87

Kontrolujący upoważnieni są do:

1/ wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2/ wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej

jednostce i związanych z jej działalnością,

3/ zabezpieczenie dokumentów oraz innych dowodów,

4/ żądanie od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych

wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

5/ przyjmowanie oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

 

                                               § 88

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i
 2. środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności
 4. przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne

  do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do

  obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

 5. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o
 6. których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na

  ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

 7. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany

jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych,

niż określone w ust. 3

                                            § 89

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

                                           § 90

 1. W trakcie kontroli zadaniem Komisji jest:
 2. 1/ rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego,

  2/ ustalanie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich

  powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

  3/ wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

 3. W związku z przeprowadzoną kontrolą Komisja może podjąć następujące działania pokontrolne:

1/ wniosek o odwołanie Wójta,

2/ wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta,

3/ wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec

pracownika samorządowego,

4/ projekt zaleceń pokontrolnych dla Rady Gminy,

5/ opinie dotyczące wybranego zagadnienia objętego działalnością

komisji,

6/ inicjatywę uchwałodawczą, zwłaszcza w zakresie zmian w Statucie

Gminy.

                § 91

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia
 2. przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika

  kontrolowanej jednostki i Wójta , wskazując dowody uzasadniające

  zawiadomienie.

 3. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym

Przewodniczącego Rady.

 1. W razie zaistnienia okoliczności zawartych w ust.1 lub 2 komisja wnioskuje do Rady Gminy o przekazanie sprawy organom ścigania.

 

4. czynności pokontrolne.

§ 92

 1. Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
 2. W protokóle ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybień i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.
 3. Protokół ponadto powinien zawierać:

1/ nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

2/ imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3/ określenie zakresu przedmiotu kontroli,

4/ czas trwania kontroli,

5/ ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

6/ wnioski i zalecenia pokontrolne,

7/ datę i miejsce podpisania protokółu,

8/ wykaz załączników.

                                              § 93

 

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach komisji.

                                                § 94

 1. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez Kierownika kontrolowanej jednostki jest on zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienie o którym jest mowa w ust. 1 składa się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

                                              § 95

 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja zapoznaje Radę z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienie działalności , która była przedmiotem kontroli.
 2. Projekt zaleceń pokontrolnych Komisja przedkłada Radzie Gminy.

                                             § 96

Rada Gminy kieruje do kontrolowanych jednostek oraz Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

                                             § 97

Kierownicy jednostek do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane, są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu wniosków.

W razie braku możliwości wykonania wniosków należy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 98

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy na rok następny w terminie do końca roku poprzedzającego rok na który plan jest uchwalany.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1/ tematykę odbywanych posiedzeń,

2/ wykaz jednostek, które będą poddane kontroli,

3/ przybliżony termin posiedzeń komisji.

                                              § 99

 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego

roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1/ liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2/ wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3/ wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4/ wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z

najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

 1. Komisja sporządza ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz

wniosek w sprawie absolutorium najpóźniej do dnia 10 kwietnia.

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa

sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady,

określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 100

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia, o
 3. których mowa w ust 1, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1/ Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

2/ nie mniej niż 4 radnych,

3/ członka Komisji Rewizyjnej.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1/ radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2/ osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze

biegłych lub ekspertów.

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien

być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w

posiedzeniu.

§ 101

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 102

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt Gminy.

§ 103

 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób
 2. posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej

  działania.

 3. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga

zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków

komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na

posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby

zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w

imieniu Gminy.

§ 104

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych

uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w

wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich

właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji

i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na

przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących
 2. innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych

  mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

 3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez
 4. Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych

komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności

działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 105

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

ROZDZIAŁ IX - RADNI

§ 106

 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
 2. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany l
 3. ub desygnowany.

                                             § 107

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie
 2. “ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.

 3. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo “Ślubuję”. Radny może złożyć ślubowanie z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg
 4. ”.

 5. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz radni , którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji , składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

                                               § 108

 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w
 2. której radny uzyskał mandat, nie może on również pełnić funkcji

  Kierownika lub Zastępcy Kierownika gminnych jednostek organizacyjnych.

 3. Radny nie może w jakikolwiek sposób wykorzystywać mienia Gminy dla własnych celów zarobkowych.

                                           § 109

 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, której jest członkiem.
 3. Ra
 4. da Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawę rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

 5. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

                                           § 110

1. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz

zwrot kosztów podróży służbowych.

2. Rada Gminy przy ustalaniu diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione

przez radnego.

 1. Za udział w posiedzeniach organów Gminy , które odbywają się w tym samym dniu przysługuje tylko jedna dieta.

                                            § 111

Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

                                           § 112

 1. Radni są zobowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym.
 2. Pierwsze oświadczenie majątkowe składa się w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia składa się co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 m-ce przed upływem kadencji.
 3. Wymagane dokumenty o stanie majątkowym składa:

 • radny – Przewodniczącemu Rady Gminy,
 • Przewodniczący Rady Gminy – Wojewodzie.

 1. Szczegółowe zasady składania oświadczeń majątkowych reguluje ustawa o samorządzie gminnym.

ROZDZIAŁ X - ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH

                                           § 113

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

                                           § 114

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:

1/ nazwę klubu,

2/ listę członków,

3/ imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

                                        § 115

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania

regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 116

 

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 4 osób.

                                          § 117

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie
 2. organizacji i trybu działania Rady.

 3. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez

swych przedstawicieli.

ROZDZIAŁ XI - JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

                                         § 118

 

 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa wymienione w § 6 Statutu.
 2. Organizację i zakres działania sołectwa określa Rada Gminy odrębnym statutem.

                                        § 119

 1. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli oraz znosi Rada Gminy w drodze uchwały, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 2. Przy po
 3. dziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne, gospodarcze, komunikacyjne oraz istniejące więzi społeczne.

 4. Uchwały o których mowa w ust. 1 powinny określać w szczególności:

1/ obszar,

2/ granice,

3/ nazwę jednostki pomocniczej.

                                     § 120

Z wnioskiem o utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa może wystąpić zebranie wiejskie zwołane na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa upoważnionych do głosowania albo organy Gminy.

                                    § 121

 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
 2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

                                    § 122

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.
 2. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
 3. Postanowienia ust. 2 dotyczą sesji zwyczajnych.

                                   § 123

Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

                                   § 124

 1. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody
 2. zebrania wiejskiego.

 3. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.

 

ROZDZIAŁ XII – TRYB PRACY WÓJTA

                                      § 125

 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
 2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

                                       § 126

Objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania o następującej treści:

“Obejmując urząd wójta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

                                       § 127

 1. Odwołanie Wójta następuje w drodze referendum, w przypadku: nie udzielenia wójtowi absolutorium lub odwołania W
 2. ójta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

 3. Szczegółowy tryb odwołania Wójta określa ustawa.

                                       § 128

Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę.

                                       § 129

Wygaśnięcia mandatu Wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.

                                       § 130

Po upływie kadencji Wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta.

                                       § 131

Postanowienia zawarte w § 112 dotyczą Wójta na tych samych zasadach jak Przewodniczącego Rady.

                                     § 132

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz inne zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:
 3. 1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

  2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,

  3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

  4/ wykonywanie budżetu,

  5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

  organizacyjnych,

  6/ przyjmowanie interesantów.

 4. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

                              § 133

 1. Wójt ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.
 2. Wójt przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie półroczne i roczne w ustawowych terminach.
 3. Komisje Rady Gminy mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

                                     § 134

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

                                    § 135

 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem urzędu jest Wójt.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
 5. Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

                                     § 136

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę oraz innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o który
 3. ch mowa w ust. 1 , w imieniu Wójta.

 4. Od decyzji wydanej przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ XIII – PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

                                     § 137

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie:

- wyboru – Wójt,

- powołania – Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,

- mianowania – kierownicy referatów,

- umowy o pracę – pozostali pracownicy.

ROZDZIAŁ XIV - ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA

PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW

§ 138

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać

wyłącznie z ustaw.

 1. Obywatelom na ich wniosek udostępnia się dokumenty określone w

ustawach.

§ 139

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 140

Dokumenty z zakresu działania Wójta, Rady i Komisji udostępnia się w Urzędzie Gminy, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów, w asyście pracownika Urzędu Gminy.

                                            § 141

Uprawnienia określone w § 139 i 140 nie znajdują zastosowania:

1/ w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności.

2/ gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,

3/ w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej

o ile ustawa nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ XV – PRZEPISY KOŃCOWE

                                  § 142

Do zmiany Statutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jego uchwalenia.

                                          § 143

 1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 

UCHWAŁA NR XLVII/226/2010

RADY GMINY KORCZEW
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje;

 
§ 1.

W załączniku do uchwały Nr VIII/43/2003 Rady Gminy w Korczewie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczew (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 237, poz. 6193), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:

1.Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie ul. Szkolna 4 w skład, którego wchodzą:

a) Publiczne Gimnazjum im. C.K. Norwida,

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Korczewie,

c) Gminne Przedszkole Publiczne w Korczewie.

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Drażniewie

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie

4.Gminna Biblioteka Publiczna w Korczewie
5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korczewie

6.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Korczewie”;

2. w § 13 ust. 2 po pkt. 3) dodaje się pkt. 3a) w następującym brzmieniu:
„ 3a) działalności w zakresie telekomunikacji,”;
3. w § 13 ust. 2 pkt. 9), 17), 19), 20) otrzymują brzmienie:

„9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”;

4. w § 17 pkt. 3, 4, 9 ppkt. 1), 9 ppkt. 9) 11, 14 otrzymują brzmienie:

„3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

9. 1) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

9. 9) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.”;

5. w § 20 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„ 2)Wiceprzewodniczącego,”;

9. 9) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.”;

5. w § 20 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„ 2)Wiceprzewodniczącego,”;
6. w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada Gminy nowej kadencji na pierwszej sesji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.”;

7. w § 23 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

3. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.”’

8. § 24 otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla Przewodniczącego Rady w razie nieobecności lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego.”;

9. skreśla się § 25
10. w § 33 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

4. Sesje Rady Gminy mogą być nagrywane.”;

11. § 54 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Protokół powinien być sporządzony w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia.

2. Nie później niż 1 dzień przed sesją radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu.”;

12. w § 55 po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„4. Radni mogą wnosić uwagi do wyciągu z protokołu w ciągu 3 dni od dnia jego sporządzenia. Jeżeli w tym terminie nie wniosą uwag wyciąg zostaje podpisany przez prowadzącego obrady.

5. O konieczności sporządzenia odpowiedniego wyciągu radni będą poinformowani na sesji po podjęciu danej uchwały.

6. Do wyciągów z protokołów komisji stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 4 i 5.”;

13. § 137 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Korczew na podstawie:
a)wyboru – Wójt,
b)powołania- zastępca wójta, Skarbnik Gminy,

c)umowy o pracę – pozostali pracownicy.

2.Zasady zatrudniania, obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.”;

14. w § 138 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Roszuk

 
UCHWAŁA NR XIII/92/2011

RADY GMINY KORCZEW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Korczew


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje;

§ 1
W Statucie Gminy Korczew, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/43/2003 Rady Gminy w Korczewie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczew (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 237, poz. 6193 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Gminy”.

2. w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju”.

3. w § 70 po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu:
„6. Wspólne posiedzenie wszystkich komisji zwołuje Przewodniczący
Rady Gminy w porozumieniu z przewodniczącymi poszczególnych
komisji.
7. Obrady wszystkich komisji prowadzi radny wybrany spośród
obecnych na posiedzeniu.
8. Protokół podpisuje radny prowadzący wspólne posiedzenie wszystkich komisji.”

4. w § 72 ust. 2 po słowie „komisji” dodaje się wyrażenie: „z wyjątkiem wspólnych posiedzeń komisji rady gminy”.

5. w § 130 po słowie „Wójta” dodaje się wyrażenie: „albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji wójta.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Pady Gminy
Barbara Roszuk