Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę,
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami oraz naniesionymi granicami działek,
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd lub przy której zjazd ma być przebudowany, lub kopia dokumentu potwierdzającego tytół prawny do nieruchomości,
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalnosci Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
5. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,
6. Opinaia Zespołu Uzgadniania dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł - jeżeli jest wymagana,
8. inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi - na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł,
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
4. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Korczewie nr 88 9194 0007 0075 0471 2000 0020

wzór druku

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy w Korczewie, pokój nr 6.

Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca,
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji,
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje sie na czas nieokreślony,
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany,
4. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
5. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu,
6. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),


wzór druku