Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy,
2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji reklamy oraz podaniem jej wymiarów,
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
4. Projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania),
5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
6. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
7. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jako iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej Uchwałą Nr XLIX / 237 / 2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew.
Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Korczew, ul. Ks. Brzóski 20a, 08 - 108 Korczew, pokój nr 6.
Termin odpowiedzi:
1. Do jednego miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
2. Przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
3. Reklama umieszczana na zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga również odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).
9. Uchwałą Nr XLIX / 237 / 2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew.

wzór druku