Informacja o projekcie„Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”

Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.


Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning oraz nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania.

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów z zakresu grafiki, dźwięku i wideo. Umiejętności te będą potrzebne do atrakcyjnego przekazu własnych szkoleń/kursów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.


Co oferujemy?

- platformę do zdalnego nauczania dla każdego uczestnika projektu,

- 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania w formie e-learningu,

- zajęcia w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

- 6-osobowe grupy szkoleniowe,

- harmonogram szkoleń dopasowany do potrzeb grupy,

- szkolenie jak najbliżej miejsca pracy/zamieszkania,

- zajęcia średnio raz/dwa razy w tygodniu,

- catering i zwrot kosztów dojazdu.


Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane są BEZPŁATNIE!!!


Wymagania dla kandydatów do projektu to:


- zamieszkiwanie na obszarze wiejskim,

- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/ki w placówce edukacyjnej znajdującej się na obszarze wiejskim woj. Mazowieckiego,

- podstawowa umiejętność obsługi komputera.


Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, proszę o przesłanie uzupełnionej listy uczestników według załączonego wzoru.

Szkolenia rozpoczynamy od września 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.


W latach 2008 i 2009 przeszkoliliśmy prawie 300 nauczycieli z terenu województwa małopolskiego z zakresu zdalnego nauczania czyli e-learningu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i do dzisiaj spływają pozytywne opinie na temat jego wykonania. Na poświadczenie jakości świadczonych usług w załączeniu przesyłamy referencje Szkoły, która kontynuuje swoje zainteresowanie tematyką e-learningu, uczestnicząc w programie rządowym Cyfrowa Szkoła.Adrian Wiśniewski

tel. 782 060 595

"Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"

www.ucznowoczesnie.pl, e-mail: ucznowoczesnie@systema.pl

Biuro projektu:

Systema” Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82 pokój 109

00-844 Warszawa

tel. (22) 661 61 15