wyprawka szkolna
WYPRAWKA SZKOLNA

Programem w tym roku będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniowie niepełnosprawni.

Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:

·        504 zł (dotyczy uczniów klas I SP)

·        351 zł (dotyczy uczniów klas II – IV SP).

Pomoc może być też udzielona uczniom klas II-IV SP, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, tj. 351 zł. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów spełniających kryterium dochodowe. (Wówczas do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.)

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

·        180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

·        210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

·        325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

·        352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Niezależnie od dochodu pomoc mogą otrzymać także uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej)

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wniosków wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień 2012 r. w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko  do 7 września  2012 r.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników.