informacja o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi zostaje przeniesiony na Gminę, która będzie musiała stworzyć system odbierania i zagospodarowania odpadów.

Ponadto ustawa nakłada na Gminę obowiązek osiągnięcia określonych poziomów recyklingu. oraz obowiązek ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków na Gminę będą nakładane kary finansowe.

Nowe zasady gospodarowania odpadami będą obowiązywać od dnia 30 czerwca 2013 r.

Od tego terminu Gmina będzie pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami.

Stawkę i sposób naliczania i pobierania opłaty oraz wzór deklaracji  uchwali Rada Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty za odbiór odpadów może stanowić liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchnia lokalu mieszkalnego lub ryczałtowa stawka opłaty od gospodarstwa domowego- decyzję podejmie Rada Gminy.

Podmiot odbierający odpady komunalne, zmieszane i selektywnie zebrane zostanie wyłoniony w przetargu.

Powstaną nowe punkty selektywnego zbierania odpadów (leków, baterii, opon, elektrośmieci, chemikaliów itp.- informacje o lokalizacji punktów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń w każdej wsi oraz na stronie internetowej www.korczew.pl