"Bug- rajem dla turysty"- informacja o projekcie


Projekt „Bug – rajem dla turysty”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Projekt pt: „Bug – rajem dla turysty” jest realizowany w partnerstwie. Partnerstwo obejmuje siedem jednostek samorządów gminnych: Gmina Drohiczyn, Gmina Korczew, Gmina Konstantynów, Gmina Mielnik, Gmina Perlejewo, Gmina Sarnaki, Gmina Siemiatycze oraz Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

Projekt realizowany jest na obszarach położonych w granicach trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Są to tereny zaliczane do obszarów nadbużańskich i stanowiące znaczną część tzw. Ściany wschodniej. Projekt dotyczy inwestycji bezpośrednio związanych z rzeką Bug jak i terenów do niej przyległych. Wszystkie siedem gmin objęte zamierzeniem wchodzą w skład Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich, które za główne priorytety swojej działalności stawia dbałość o zrównoważony rozwój obszarów nadbużańskich, rozwój turystyki oraz ochronę środowiska naturalnego. Tereny nadbużańskie przyciągają turystów z całego kraju głównie dlatego iż charakteryzują się bogatym i unikalnym w skali świata środowiskiem przyrodniczym, którego kluczowymi elementami są bogate w faunę i florę kompleksy leśne oraz rzeka Bug. Niezwykłe piękno i oryginalność Bugu wynika przede wszystkim z faktu, iż jest on ostatnią w Europie nieuregulowaną, dziko płynącą w swoim naturalnym korycie rzeką.
Realizowane przedsięwzięcie ma na celu stworzenie markowego produktu turystycznego na który składać się będzie kompozycja wielu dóbr i atrakcji turystycznych w połączeniu z kompozycją oryginalnych walorów przyrodniczych. Produkt obejmuje niezwykły teren doliny Bugu o niezwykłych unikalnych walorach w skali Europy. Największym atutem obszaru objętego projektem jest jego dzikość, niski stopień przekształcenia przez człowieka, cisza, spokój, piękne krajobrazy, bogata hydrosfera, tereny leśne. Takie warunki pozwalają na rozwijanie wielu form turystyki przez cały rok: przyrodniczo-krajoznawczej, wodnej, edukacyjno- rekreacyjno-aktywnej dzieci i młodzieży, agroturystyki i ekoturystyki. Osią rozwoju turystyki stanie się rzeka Bug i w oparciu o nią będzie budowany produkt turystyczny.
Produkt turystyczny powstały w wyniku realizacji projektu ma charakter sieciowy. Skład się  z szeregu „miejsc” „obiektów” związanych ze sobą nadrzędną ideą rzeką BUG.
 
Przedmiotem projektu jest:
1. wykonanie przeprawy promowej Drohiczyn – Korczew (okolice wsi Bużyska) wraz z przyczółkami i dojazdem
 
2. wykonanie przeprawy promowej łącznie z dojazdem Gnojno gm. Konstantynów – Niemirów gm. Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, dojazdem i mała architekturą.
 
3. wykonanie przeprawy promowej łącznie z dojazdem Zabuże gm. Sarnaki – Mielnik (łącznie z Gminą Mielnik) wraz z przyczółkami, niezbędną infrastrukturą i dojazdem
 
4. wykonanie 7 marin na polskim odcinku BUGU, w zakresie: infrastruktury umożliwiającej dostęp do nich i korzystanie z urządzeń technicznych, tzw. małej architektury w miejscowościach: Wólka Nadbużna (gm. Siemiatycze), Mielnik (gm. Mielnik), Drohiczyn (gm. Drohiczyn), Gnojno (gm. Konstantynów), Zabuże (gm. Sarnaki), Ruska Strona (gm. Korczew), Granne (gm. Perlejewo).
a. Mała architektura w Mierzwicach Gmina Sarnaki:
Remont istniejącego zadaszenia z kominkiem
wiata na przenośne toalety
b. Mała architektura w Wólce Nadbużnej Gmina Siemiatycze:
przystosowanie istniejącego budynku na schronisko (szałas)
pole namiotowe
natryski zewnętrzne
grill murowany zewnętrzny
zadaszenie z siedliskami z miejscem na ognisko
miejsca postojowe na samochody
zbiorniki szczelne
stojaki na rowery
przyłącza wodociągowe
ogrodzenie
c. Mała architektura w Gnojnie
utwardzenie miejsc do parkowania samochodów
wiata grillowa z wyposażeniem
wykonanie grilla murowanego
osłona na kabiny sanitarne
stojak na rowery
 
5. wykonanie zagospodarowania do celów turystycznych Góry Zamkowej- gmina Drohiczyn. Przewiduje się wykonanie tarasów widokowych, oświetlenia Góry, utwardzenie dojść i ścieżek, wykonanie zabezpieczeń, wykonanie małej architektury (ławki, kosze itp.).
 
6. stworzenie Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego: „BUG-pogranicze kultur i religii” w Drohiczynie prezentującego najcenniejsze przykłady małej architektury, rzemiosła, tradycji, i zachowanych obyczajów (cykliczne imprezy) w przygotowanych miejscach do tego celu i wyposażonych w infrastrukturę (parking, sanitariaty, punkty informacyjne) w sąsiedztwie istniejących obiektów zabytkowych i miejsc historycznych. Na terenie parku planowane są coroczne Dni Podlasia , Nadbużański festiwal pogranicza kultur i religii oraz międzynarodowe imprezy turystyczne „Bug rzeka życia”, w tym finały wypraw tratwami od granicy państwa, i tygodniowych spływów kajakowych. w okresie od czerwca do września.
 
7. zaadaptowanie budynku byłej szkoły w Grannem na Nadbużańskie Centrum Turystyczne w (w sercu obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu). Dostosowanie budynku do nowych funkcji: punkt informacji turystycznej, organizacja imprez, organizacja wystaw, muzeum, wypożyczalnia sprzętu sportowego (kajaki, rowery), budowa wiaty wypoczynkowej 2 szt., budowa wiaty ogniskowej, zagospodarowanie terenu: dojścia, parking, trawniki, stojaki rowerowe i inne.
 
8. Instalacja 9 infokiosków w miejscowościach: Gnojno 1 szt., Serpelice 1 szt., Korczew 1 szt., Mielnik 2 szt., Drohiczyn 2 szt., Wólka Nadbużna 1 szt. i Perlejewo 1 szt.
 
9. Przeprowadzenie Kampanii Promocyjnej obszaru objętej Programem.
 
10. Wytyczenie, oznaczenie i drobne naprawy ścieżek rowerowych po obu stronach Bugu:
a. Gmina Mielnik – 11,077 km
b. Gmina Siemiatycze – 4,320 km
c. Gmina Sarnaki – 7,242 km
d. Gmina Konstantynów – 0,4406 km
e. Gmina Drohiczyn – 9,222 km
f. Gmina Korczew – 5,722 km
g. Gmina Perlejewo – 10,127 km
h. Opracowanie na odcinku wszystkich gmin oznakowania szlaku ścieżek włączając drogi powiatowe do oznakowania.
 
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności Polski wśród turystów krajowych i zagranicznych poprzez utworzenie unikatowego produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym „Bug- rajem dla turysty”
Cel główny projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia osi 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” oraz działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Celem osi 6 jest poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych. Przedsięwzięcie pt: Bug – rajem dla turysty” przyczyni się do poprawy wizerunku polski. Stworzona infrastruktura i produkt turystyczny wypromuje Polskę na arenie międzynarodowej.
Celem działania 6.4 jest wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonności terenów turystycznych i ich pojemności turystycznej.
Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu unikatowego, ponadregionalnego produktu turystycznego na skale krajową dzięki czemu projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej kraju w świetle przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Rejon doliny Bugu będzie stanowił zaplecze sypialniane i turystyczne dla kibiców z różnych stron Europy przebywających na mistrzostwach. Produkt docelowo ma być atrakcją kraju, konsekwentnie wykorzystywaną w akcjach promocyjnych Polski. Ponadto utworzenie infrastruktury publicznej, która wywoła napływ turystów spotęguje inwestycje w zakresie budowy bazy noclegowo- gastronomicznej. Turystyka jest jednym z najbardziej rozwojowych sektorów gospodarki, przyczyniającym się do zwiększenia miejsc pracy i wpływającym w znaczący sposób na sytuację społeczną i ekonomiczną regionu.
Utworzenie infrastruktury turystycznej doprowadzi do zwiększenia ilości organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych na obszarze objętym projektem to wywoła tworzenie nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy. Utrwali to pożądany wizerunek miejscowości wypoczynkowych jako kurortów wielofunkcyjnych posiadających rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, rekreacyjno-sportową oraz kulturalną, co w konsekwencji przełoży się na funkcjonowanie tych miejscowości w formie całorocznej.
 
Produkt turystyczny, który powstanie w wyniku realizacji przedmiotowego projektu będzie niewątpliwie produktem niespotykanym, nie mającym swojego odpowiednika w skali ponadregionalnej, a nawet ponadnarodowej. Swoją unikatowość zawdzięcza przede wszystkim rzece Bug, która jest jego kluczowym elementem. Niezwykłe piękno i oryginalność Bugu wynika głównie z faktu, iż jest on ostatnią w Europie nieuregulowaną, dziko płynącą w swoim naturalnym korycie rzeką. Równie przepiękna i niespotykana, jak sama rzeka, jest przyroda terenów ją otaczających, unikalna w skali światowej. Tereny nadbużańskie to obszar nienaruszony przez człowieka i przez przemysł, co zapewni turystom odpoczynek w ciszy, spokoju i w czystym ekologicznie miejscu. O dużej wartości środowiska przyrodniczego obszaru, którego projekt dotyczy świadczy utworzenie dwóch parków krajobrazowych: Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W nadbużańską przestrzeń pięknie wpisują się liczne zabytki, pochodzące z różnych epok, zbudowane w różnych stylach architektonicznych, które świadczą o niezwykle bogatej i ciekawej historii tych terenów. Mazowieckie pałace, podlaskie dwory i lubelskie chaty, dzwony licznych cerkwi i kościołów współgrają w tworzeniu wyjątkowego i niespotykanego klimatu. Ale Kraina Bugu to nie tylko miejsce do kontemplacji przyrody i zabytków, lecz także idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, gdyż jest to region charakteryzujący się znakomitymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju sportu. Swobodny galop wzdłuż Bugu, spływ kajakowy po dzikiej rzece, piesze wycieczki połączone z odkrywaniem cudów przyrody, czy ciekawe trasy rowerowe, wędkowanie-to tylko jedne z wielu możliwości. Na swoisty charakter Krainy Bugu ma także ogromny wpływ prawdziwa multietniczność oraz wielokulturowość regionów położonych nad rzeką. Obszar ten stanowi granicę polityczna Polski z najbliższymi wschodnimi sąsiadami, ale jest to także granica historyczna i kulturowa. To miejsce spotkania trzech kultur: białoruskiej, polskiej i ukraińskiej. Kulturowo i historycznie obszar ten traktowany był jako pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem. Bardzo często turystykę spostrzega się jako przede wszystkim spotkanie różnych kultur. Wszystkie wymienione powyżej elementy składają się na przepiękny i niepotykany w skali ponadregionalnej obszar, który dzięki realizacji projektu bez wątpienia przyciągnie turystów z całego kraju, a także ma szansę stać się miejscem odwiedzanym przez turystów zagranicznych.
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do wyeliminowania ważnych problemów z punktu widzenia infrastruktury turystycznej i tym samym do zaspokojenia potrzeb grupy docelowej. Przede wszystkim projekt doprowadzi do eliminacji następujących problemów:
 
Brak dostatecznej ilości szlaków pieszych i rowerowych,
Brak prawidłowo oznaczonych istniejących szlaków rowerowych i pieszych,
Na istniejących ciągach komunikacyjnych brakuje ścieżek rowerowych i pieszych,
Niska liczba inwestycji w istniejąca i powstającą bazę noclegową,
Brak malej gastronomii oraz firm profesjonalnie organizujących wypoczynek,
Brak przystani i miejsc postojowych dla turystów podróżujących szlakami wodnymi (brak miejsc biwakowych, parkingów, miejsc grillowych i na ogniska, zejść dla kajaków, przystani dla kajaków itp.)
Brak pól namiotowych wyposażonych w sanitariaty i źródło wody
Brak promocji szlaków turystycznych i najciekawszych terenów gmin doliny Bugu
 
W ramach projektu przewidziano następujące zadania – cele szczegółowe:
1. Szlak kajakowy o łącznej długości 81 km podzielony na etapy na odcinku granicznym i do granicy Polski a zarazem granicy Unii Europejskiej wyposażony w 7 marin na polskim odcinku BUGU,
2. Mała architektura w Gnojnie, Wólce Nadbużnej oraz Starych Mierzwicach.
3. „Park historyczno-kulturowy BUG-pogranicze kultur i religii” w Królewskim Drohiczynie jako atrakcja turystyczna gromadząca najciekawsze zachowane obiekty dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy i miasta Drohiczyn
4. Zagospodarowana turystycznie Góra Zamkowa w Drohiczynie
5. Turystyczna przeprawa promowa Drohiczyn (Podlaskie) - Korczew (Mazowieckie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyczółkami. Jest to projekt odtworzenia historycznej przeprawy promowej sprzed II wojny światowej.
6. Turystyczna przeprawa promowa Gnojno (Gm. Konstantynów-Lubelskie)- Niemirów (Gm. Mielnik, Podlaskie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyczółkami.
7. Turystyczna przeprawa promowa Sarnaki (Mazowieckie) – Mielnik (Podlaskie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyczółkami.
8. Nadbużańskie Centrum Turystyczne w Grannem n/Bugiem (w sercu obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Bugu). Będzie to rewaloryzacja budynku szkolnego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug i zbiegu dróg powiatowych umożliwiający dobrą komunikację. Gmina Perlejewo
9. Wybudowany szlak rowerowy o łącznej długości 48,15 km wzdłuż rzeki Bug i oznakowanie 104,469 km ścieżki.
10. Punkty informacji turystycznej- 9 infokiosków, a także w Centrum w Grannem i punkt informacji w Parku w Drohiczynie.
11. Kampania promocyjna powstałego produktu turystycznego.