Komunikat ws. opieki nad zwierzętami gospodarskimi
Komunikat
z dnia 23.01.2012 r.
 
Wójt Gminy Korczew, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) i pracami nad projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r., prosi o zgłoszenie się zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu Gminy Korczew, którzy gotowi są do zapewnienia w swoich gospodarstwach rolnych miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Przypadki przekazania zwierzęcia gospodarskiego przez Urząd Gminy w Korczewie mogą dotyczyć np. zgłoszenia do Urzędu Gminy w Korczewie bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie naszej gminy lub konieczności odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
 
Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- z 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm. )
- z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778), tj. uzyskać stosowne zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach.
 
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r. na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zostanie przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siedlcach oraz dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Korczew.
 
Prosimy o pisemne zgłoszenia do Urzędu Gminy w Korczewie, ul. Ks. Brzóski 20a, 08 – 108 Korczew, pokój nr 6, w terminie 7 dni od dnia opublikowania komunikatu na stronie internetowej i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Korczewie, tj. do dn. 30.01.2012 r.
                                                                Wójt Gminy Korczew
                                                                 Sławomir Wasilczuk