Unieważnienie dowodu osobistego

Jakie dowody osobiste będą unieważniane z urzędu?

 

Z dniem 1 stycznia 2009r weszły w życie przepisy dotyczące ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych na dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dowodu.

 

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego nastąpi po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granica termin ten wynosi zaś 4 miesiące. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 43 nowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. .

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu

postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty zostanie wkrótce zastąpione nowym rozporządzeniem w tej sprawie. Zawiera ono szczegółowe regulacje na temat procedury wymiany dowodu osobistego. Nakazuje złożenie wniosku o wymianę dowodu osobistego w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

 

Ponadto, kwestie unieważniania dowodów osobistych szczegółowo regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 roku tak że nakładały na obywatela obowiązek wymiany dokumentu w sytuacji m.in. zmiany danych (np. zmiana imienia lub nazwiska), które zamieszcza się w dowodzie osobistym. Przepisy prawa w zakresie dowodów osobistych odnosiły się do kwestii jego wymiany, zwrotu lub utraty. Natomiast nie było przepisów wprost mówiących o procesie unieważniania dowodów osobistych z urzędu, np. w razie zmiany danych w dowodzie.

 

Teraz dowód osobisty podlega unieważnieniu w następujących sytuacjach:

·       z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

·       z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

·       z dniem zgonu jego posiadacza;

·       z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

·       po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesięcy dla obywateli przebywających poza granicami kraju);

·       z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., Nr 195, poz. 1198);

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2008 r., Nr 236, poz. 1644);

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2000r., Nr 112, poz. 1182, ze zm.)