Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy chcący uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia

2. Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

5. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_.doc

Informacje na temat opłat:

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie wynosi:

- 525 zł na sprzedaż zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Opłaty za korzystanie z zezwoleń w kolejnych latach naliczane są zgodnie z art. 11 1 5 i 6 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. nr 70 z 2007r poz. 473 z późn. zm.)

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_uiszczeniu_oplat.doc

Zaświadczenie o uiszczonych opłatach za korzystanie z zezwolenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł (art. 1 ust. 1 pkt. 1b, tabela cz.II ust. 21, kolumna 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_uiszczeniu_oplat.doc

Termin załatwienia sprawy:

Z uwagi na złożoną procedurę wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Podstawa prawna:

1. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

2. Art. 17 w związku z art. 33 ust. 1 i art. 28 i 29 ustawy z dnia 19 listopada 1999r prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1 1999r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)

3. Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% dla terenu Gminy Korczew

4. Uchwała Rady Gminy w Korczewie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Korczew (Uch. Nr XXI/93/94 Rady Gminy Korczewz dnia 19 lipca 1993 z późn. zm.)

Uwagi:

zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo

- powyżej 4,5-18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)

- powyżej 18% zawartości alkoholu

Zezwolenie Wójt Gminy wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zasataw.

2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów porządku publicznego.

4. Wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu.

6. Popełnia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.