Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)

Dokumenty od wnioskodawcy:

I. Wniosek pisemny o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)

wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego_nieruchomosci.doc

II. Załączniki do wniosku o nadanie numeru nieruchomości:

1. w przypadku nieruchomości zabudowanej:

    - kserokopia inwentaryzacji powykonawczej budynku lub odbitka z mapy zasadniczej (oryginał do wglądu)

    - kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości

2. W przypadku nieruchomości niezbudowanej - opinia o przeznaczeniu nieruchomości według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. W przypadku samowoli budowlanej - kserokopia decyzji wydanej przez Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (oryginał do wglądu)

Opłaty:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynkowi) nie podlega opłacie.

Forma załatwienia:

Piswmne zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości (budynku)

Przewidywany termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geoezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

2. § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz. 2432)

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Uwagi:

- o nadanie numeru może wystąpić właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością;

- wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku) i nazwą ulicy.

- jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od drogi (ulicy), wówczas - niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku - należy umieścić tabliczkę na ogrodzeniu.